logo

A-level: Polska w Unii Europejskiej – plusy i minusy

W roku 2014 minie 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nie słabną głosy mówiące o wadach i zaletach członkostwa Polski.

 

Plusy przystąpienia Polski do UE:

– fundusze unijne, dzięki którym można realizować projektu z bardzo szerokiego zakresu:

infrastrukturalne, badań naukowych, rozwoju kapitału ludzkiego itp.,

– możliwość korzystania z tzw. 4 unijnych wolności – możliwość np. pracy zarobkowej za granicą,

prowadzenia firmy, swobodnego przemieszczania się na terenie UE (uczestnictwo w strefie

Schengen),

– przyjęcie unijnych standardów m.in. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska itp., co

pozytywnie wpływa na jakość życia,

– ogólny impuls rozwoju gospodarczego, poprawy konkurencyjności polskich produktów itp.

– wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej,

 

Minusy przystąpienia Polski do UE:

– poczucie zatracenia narodowości polskiej i suwerenności państwa,

– przyspieszenie zjawisk globalizacyjnych,

– napływ zagranicznych towarów i usług, które mogą wypierać firmy rodzime,

– konieczność dopasowywania wielu kwestii do ustaleń unijnych, nawet jeśli nie są one dostosowane

do polskich warunków życia (które jednak różni się od państw Europy Zachodniej),

– kwestia zapewnienia wkładu własnego w bardzo wielu przedsięwzięciach współfinansowanych z

Unii, które doprowadziło bardzo wiele jednostek samorządu terytorialnego do dużego zadłużenia,

 

Istotnym problemem z perspektywy Polski jest również znaczny odpływ ludności Polski w celach zarobkowych do innych krajów Unii. Problem polega nie tylko na tym, że w Polsce zaczyna brakować specjalistów w wielu dziedzinach, ale także jest związany z faktem, że Polacy wyjeżdżający za granicę (od techników pod specjalistów elektroniki czy medycyny) byli kształceni za państwowe pieniądze (pierwotnie z myślą o tym, że będą oni pracować na PKB Polski, a nie innych krajów Unii).

Warto podkreślić, że niezależnie od wad i zalet polskiego uczestnictwa w UE, można powiedzieć, że akcesja była swego rodzaju koniecznością – w odmiennej sytuacji Polska znalazłaby się na marginesie współpracy międzynarodowej.

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na następujące pytania:

  1. Wybierz jeden, według Ciebie najkorzystniejszy plus przystąpienia Polski do UE i na przykładach z własnego doświaczenia uzasadnij swój wybór.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Jakie zagrożenia wynikają z akcesji Polski do Unii Europejskiej? Dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Czy przystąpienie przez Polskę do UE dało Polakom nowe możliwości? Uzasadnij swoją wypowiedź korzystając z informacji zawartych w tekście.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dowiedz się więcej

primary call to action