logo

Kursy przygotowujące do GCSE i A-level z języka polskiego

 1. ZAKRES MATERIAŁU  OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU A LEVEL z JĘZYKA POLSKIEGO

Specyfikacja A level opiera się na wiedzy, zrozumieniu i umiejętnościach zdobytych podczas przygotowania do GCSE. Stanowi zintegrowaną naukę koncentrującą się na języku, kulturze i społeczeństwie. Rozwija cenny zakres możliwych do przenoszenia umiejętności, w tym umiejętności komunikacyjne, krytyczne myślenie, umiejętności badawcze i kreatywność. Treści są odpowiednie dla kandydatów, którzy chcą znaleźć zatrudnienie lub dalszej nauce języka polskiego.

Sposób przygotowania do egzaminu koncentrują się na tym, w jaki sposób społeczeństwo polsko-języczne zostało ukształtowane społecznie i kulturowo oraz jak się ono zmienia. Zdodnie ze specyfikacją przygotowania do egzaminu powinny trwać dwa lata.  Podstawą przygotowania do egzaminu jest korzystanie z autentycznych źródeł mówionych i pisanych w języku polskim.

Wybór utworów (tekstów literackich i filmów) daje możliwość powiązania ich treści z tematami.

Studenci korzystający ze specyfikacji AQA powinni rozwinąć znajomość języka, zrozumienie i umiejętności poprzez:

 • używanie języka do prezentowania punktów widzenia; opracowywania i rozwijania argumentów; przekonywania; analizowania i oceny na piśmie
 • stosowanie wiedzy o morfologii i składni, słownictwa i idiomów do dokładnego i spójnego komunikowania się w piśmie za pomocą różnych zdań – zgodnych ze znajomością zagadnień gramatycznych uwzględnionych w specyfikacji
 • słuchanie i odpowiadanie na pytania do mówionych fragmentów, w tym niektórych dłuższych fragmentów, z wielu różnych kontekstów i źródeł, dostosowanych w razie potrzeby, obejmujących różne rejestry i typy, w tym autentyczną komunikację z udziałem jednego lub więcej mówiących
 • czytanie i odpowiadanie na różnorodne teksty, w tym niektóre teksty rozszerzone, napisane w różnych celach i do różnych odbiorców, zaczerpnięte z szeregu autentycznych źródeł, w tym tekstów współczesnych, historycznych i literackich, beletrystyki i non-fiction, dostosowanych w razie potrzeby do wymagań specyfikacji
 • zrozumienie głównych punktów, istoty i szczegółów materiału mówionego i pisemnego
 • wnioskowanie znaczenia złożonych materiałów mówionych i pisanych, w tym treści merytorycznych i abstrakcyjnych
 • przyswajanie i wykorzystywanie informacji ze źródeł pisanych i mówionych, w tym materiałów z mediów online
 • podsumowywanie informacji ze źródeł pisanych i mówionych, odnajdowanie kluczowych punktów i wyjaśnianie ich znaczenia pisemnie.
 • tłumaczenie nieznanego wcześniej fragmentu z polskiego na angielski
 • tłumaczenie nieznanego wcześniej fragmentu z angielskiego na polski
 • umiejętne łączenie umiejętności językowych, identyfikowanie głównych idei i streszczanie argumentów i / lub różnych punktów widzenia, zaczerpniętych ze źródeł pisanych i mówionych dotyczących wspólnej tematyki, ocena i wyciąganie wniosków na piśmie.

Uczniowie muszą również zapoznać się z jedną książką i jednym filmem lub dwiema książkami z listy w specyfikacji. Muszą ocenić, przeanalizować i umieć krytycznie odpowiedzieć na piśmie w języku polskim na pytania dotyczące treści utworów i ich problematyki, z którymi się zapoznali w trakcie przygotowania. Ich zrozumienie utworu musi obejmować krytyczne zrozumienie pojęć i zagadnień objętych badaniem oraz krytyczną i analityczną odpowiedź na takie ich cechy, jak forma i technika prezentacji, stosownie do badanej pracy.

Ponadto studenci przygotowując się według specyfikacji powinni:

 • rozwijać umiejętności wyszukiwania informacji w języku polskim, wykazując umiejętność prowadzenia indywidualnych poszukiwań i wyboru odpowiednich informacji dotyczących Polski z szeregu autentycznych źródeł, w tym z internetu
 • wykorzystywać informacje do zilustrowania wiedzy i zrozumienia tematu badań
 • analizować i podsumowywać wyniki badań, opracowując, w stosownych przypadkach, najważniejsze interesujące miejsca, poprzez dłuższy fragment tekstu.

 

                                             TEMATYKA ZAGADNIEŃ/ TREŚCI NAUCZANIA

 • 1 Problemy i trendy społeczne
 • 2. Kultura polityczna i artystyczna
 • 3 Gramatyka
 • 4 Utwory literackie i filmy
 • 5 Samodzielny projekt badawczy oparty na informacjach wyszukanych przez kandydata

3.1 Problemy i trendy społeczne

Studenci muszą zapoznać się z poniższymi tematami i podtematami w odniesieniu do Polski, wykorzystując różne źródła, w tym materiały z mediów internetowych.

3.1.1    Temat: Aspekty społeczeństwa polskojęzycznego: przeszłe i obecne trendy

3.1.1.1 Podtemat: Polska rodzina

 • Zmiana ról w rodzinie
 • Różnica pokoleń
 • Tradycyjne i nowoczesne wartości

3.1.1.2 Podtemat: Ewolucja świata cyfrowego w Polsce

 • Internet w codziennym życiu
 • Media społecznościowe – korzyści i zagrożenia
 • Cyfryzacja polskiego społeczeństwa

3.1.2 Temat: Aspekty społeczeństwa polskojęzycznego: przeszłe i aktualne problemy

3.1.2.1 Podtemat: Różnorodność społeczna i mobilność w Polsce

 • Edukacja i wybór kariery
 • Ludzie na marginesie społeczeństwa
 • Tolerancja i szacunek

3.1.2.2 Podtytuł: Wpływ emigracji na społeczeństwo polskie

 • Przyczyny emigracji
 • Zalety i wady polskiego społeczeństwa
 • Postawy wobec migracji w Polsce

3.2. Kultura polityczna i artystyczna

3.2.1 Temat: Kultura artystyczna świata polskojęzycznego w przeszłości i teraźniejszości

3.2.1.1 Podtemat: Święta i tradycje

 • Korzenie i pochodzenie
 • Wpływ społeczny i ekonomiczny
 • Dziedzictwo regionalne i lokalne

3.2.1.2 Podtemat: Polskie życie kulturalne

 • Kino
 • Sztuka
 • Muzyka

3.2.2 Temat: Aspekty życia politycznego w Polsce w przeszłości i obecnie

3.2.2.1 Podtemat: Polska i Unia Europejska

 • Rola Polski w Europie
 • Korzyści z członkostwa w UE dla Polski
 • Wyzwania związane z członkostwem w UE dla Polski

3.2.2.2 Podtemat: Polska polityka i młodzież

 • Młodzi ludzie i ich zaangażowanie w politykę
 • Priorytety polityki młodzieżowej w Polsce
 • Wartości i ideały

3.3 Gramatyka

Kandydaci przygotowujący się do egzaminu Alevel będą musieli zapoznać się z systemem gramatycznym i strukturami języka podczas ich kursu. Zakłada się znajomość gramatyki i struktur określonych dla GCSE.

Podczas egzaminu kandydaci będą musieli używać poprawnej gramatyki i struktur odpowiednich do zestawu zadań, zgodnych ze specyfikacją. W szczególności znajomość i umiejętność odmiany następujących części mowy: rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, przysłówki, czasowniki, przyimki, spójniki, liczebniki. Mowa bezpośrednia i pośrednia. Składnia. Leksyka.

3.4   Utwory

3.4.1 Teksty literackie i filmy

Uczniowie muszą przestudiować jeden tekst i jeden film lub dwa teksty z poniższej listy.

3.4.1.1 Teksty

 • Sławomir Mrożek: Tango
 • Jarosław Iwaszkiewicz: Panny z Wilka i Brzezina
 • Andrzejewski: Popiół i diament

3.4.1.2 Filmy

 • Katyń: Andrzej Wajda (2007)
 • Przypadek: Krzysztof Kieślowski (1981)

3.5 Samodzielny projekt badawczy- oparty na informacjach wyszukanych i opracowanych przez kandydata

3.5.1 Temat : Polska w epoce komunizmu

 • Wpływ na życie codzienne
 • Wpływ Kościoła katolickiego
 • Ruch Solidarności

3.5.2 Temat : Rasizm w Polsce

 • Początki rasizmu
 • Ofiary rasizmu
 • Walka z rasizmem

3.5.3 Temat: Turystyka w Polsce

 • Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Popularne miejsca turystyczne / ciekawe miejsca
 • Gastronomia regionalna

3.5.4 Temat: Ruch oporu w Polsce w czasie II wojny światowej

 • Organizacje oporu
 • Formy oporu
 • Działania i operacje

Sposób oceniania samodzielnego projektu:

Kandydaci mają do wyboru jeden z tematów badań powyżej i muszą opracować go samodzielnie uwzględniając wszystkie podpunkty. Na egzaminie kandydat otrzyma do przeczytania tekst źródłowy w języku polskim, którego wcześniej nie widział, a który dotyczy wybranego tematu. Po przeczytaniu i przeanalizowaniu tego tekstu jego zadaniem będzie napisanie eseju na ok. 300 słów, z uwzględnieniem informacji, które zdobył podczas samodzielnego wyszukiwania informacji.  Informacje te będzie wykorzystywał w Paper 1 w części pisemnej. W tej części egzaminu kandydaci nie mają dostępu do słowników.

Rola nauczyciela

Nauczyciele mogą:

 • sugerować źródła informacji, w tym między innymi strony internetowe, książki i czasopisma
 • zapewniać wsparcie / wskazówki dotyczące technik badawczych, w tym jak najlepiej zarządzać przechowywaniem i przyswajaniem wiedzy i informacji, które zostały zbadane
 • dostarczają wskazówek dotyczących planowania i harmonogramów, w tym terminów lub momentów przełomowych, zgodnie z którymi wyniki badań mogą być monitorowane i sprawdzane.

Nauczyciele nie mogą:

 • dostarczyć studentowi gotowych materiałów do ich samodzielnego projektu badawczego
 • pobierz ze stron i przekazywać kandydatowi określonych materiałów źródłowych lub kopiować i wklejać konkretnych fragmentów
 • wyrażać jakiejkolwiek opinii – ustnie czy pisemnie na temat materiałów lub prac przygotowawczych opracowanych przez kandydata.
 1. SPOSÓB OCENIANIA

Oceny wyników (AOs) są ustalane przez Ofqual i są takie same we wszystkich specyfikacjach na poziomie A level (słuchanie, czytanie, pisanie) dla wszystkich komisji egzaminacyjnych.

Egzaminy sprawdzą, w jaki sposób uczniowie osiągnęli następujące kryteria wymagań:

AO1: Zrozumienie i odpowiadanie w formie pisemnej na język mówiony pochodzący z różnych źródeł. 20%

AO2: Rozumienie i odpowiadanie pisemnie na język pisany pochodzący z różnych źródeł. 30%

AO3: Dokładne manipulowanie językiem, w formie pisemnej, używając odpowiedzniej składni i struktury. 30%

AO4: Zaprezentowanie wiedzy i umiejętności krytycznej analizy w odniesieniu do różnych aspektów kultury i społeczeństwa krajów / społeczności, w których mówi się językiem. 20%

 

W ramach celów oceny AO1 i AO2 nie więcej niż 10% łącznej liczby punktów stanowią odpowiedzi w języku angielskim (tłumaczenie).

Dowiedz się więcej

primary call to action
secondary call to action alternative call to action